Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 


 

 Czad cichy zabójca


BADŹ CZUJNY
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem.

OSTRZEGAMY
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem,
ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru,
a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich
urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
[Dz. U. Nr 80 poz. 563], w obiektach w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
» cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym
 [np. węglem, drewnem]
» dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym
» co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią
 inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
» co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów
 wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.] zobowiązuje właścicieli i
zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych [dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

» jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka [bezwonny, bezbarwny
 i pozbawiony smaku]
» blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca
 w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu
 [w większych dawkach] śmierć przez uduszenie

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
» ich nieszczelności
» braku konserwacji, w tym czyszczenia
» wad konstrukcyjnych
» niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności
 stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na
 nowe

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do
powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast
wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do
pomieszczenia. Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
» przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności
 przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie
 występowania dostatecznego ciągu powietrza
» użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces
 spalania, zgodnie z instrukcją producenta
» stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie
 wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania
 wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji
 zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej
 oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia
» nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych
» w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania
 wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w
 stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
» systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
 papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
 kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki
» często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania
 [kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
 niewielkie, rozszczelnienie okien
» nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,
 wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i
 oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w
 takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym
 się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie
niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń [łącznie z
uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie]. Jak pomóc przy
zatruciu tlenkiem węgla?


W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
» zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach
 wybijając szyby w oknie
» wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to
 zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego
 zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym
» wezwać służby ratownicze [pogotowie ratunkowe, PSP]
» jak najszybciej podać tlen
» jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca,
 należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą ustną oraz
 masaż serca
» nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z
 objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy
 jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej. Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne.
Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od
powierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu
[250-300 razy] powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do
transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina [połączenie tlenu z hemo-
globiną]. Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach
prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny,
co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem.
Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karbo-ksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.
Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie,
silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

 

©olpoż