Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 


 

 Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów i terenów
[prowadzenie dokumentacji]


Własciciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów zobowiązani są do przygoto-
wania, opracowania i wdrożenia dokumentacji zapewniającej odpowiedni
poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków. Jednym z takich dokumen-
tów dla pewnych grup obiektów jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
Konieczność jej opracowania wynika z rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czynnikiem decydującym o obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ustalenie, czy dany obiekt kwalifikuje się do grupy obiektów,
bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe wymienionych w roz-
porządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Rozporządzenie wyżej wymienione bardzo dokładnie
precyzuje zagadnienia odnoszące się do kwestii przedmiotowych instrukcji
oraz określa kategorie obiektów, w których jej stosowanie jest obligatoryjne.

Podstawowym celem opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest
zapewnienie najbardziej optymalnych warunków ochrony przeciwpożarowej
poprzez zawarcie w niej wyników analiz technicznych warunków budowlanych,
procesu technologicznego z uwzględnieniem występujących zagrożeń, stoso-
wanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom, zasad postępowania na wypadek pożaru, czynności kontrolnych i interwencyjnych.INSTRUKCJA SWYM ZAKRESEM OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI
NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA1
Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z:


» przeznaczenia obiektu
» sposobu użytkowania obiektu
» prowadzonego procesu technologicznego w obiekcie
» magazynowania [składowania] obiektu
» występujących zagrożeń pożarowych [w tym zagrożenia wybuchem]
 w obiekcie
» istniejących warunków technicznych w obiekcie2
Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz
 sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwa-
 cyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.3
Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia


4
Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 jeżeli prace takie są przewidywane.5
Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
 sprawdzania6
Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracow-
 ników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.7
Plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenów przyległych,
 z uwzględnieniem graficznych danych, dotyczących w szczególności:


» powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku
» odległości od obiektów sąsiadujących
» parametrów pożarowych występujących substancji palnych
» występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej
 [lub w strefach pożarowych]
» kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej
 kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
» lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych
 jako strefy zagrożenia wybuchem
» podziału obiektu na strefy pożarowe
» warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych
» miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
» usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 gaśnic, przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji
 gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo
» wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
» hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów
 przeciwpożarowych
» dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów
 na teren ogrodzony8
Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

©olpoż