Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 »Firma nasza dysponuje zapleczem warsztatowym, wyposażonym w profesionalny sprzęt i narzędzia do wykonywania świadczonych przez
nas usług serwisowych«.......................................................................................................................................................


Jeśli masz jakikolwiek problem ze sprzętem, potrzebujesz pomocy
technicznej lub chcesz zglosić usługę serwisową, Wystarczy zadzwonić
pod numer telefonu 516 613 950 lub wysłać mail na:
m.stepien@olpoz.pl i złożyć zamówienie.

Serwisu i konserwacji dokonujemy w trybie:
» półrocznym
» rocznym

 

 Naprawa, konserwacja i przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego

[gaśnice przenośne i gaśnice przewoźne]

Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy to podstawa bezpieczeństwa.
Przepisy prawa oraz Polska Norma, jak i wymagania zakładów ubezpieczeniowych, nakładają obowiązek systematycznych prze-
glądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego. Wychodząc
na przeciw tym wymaganiom zapewniamy wszystkim naszym
klientom stały profesionalny serwis konserwacyjny i naprawczy.
ZAKRES PRZEGLĄDÓW I NAPRAW


Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

» oględziny zewnętrzne [uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan
 plomb i zawleczek]
» dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3
 sprawdzenie ważności legalizacji UDT
» sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu
 czynnika wyrzutowego
» sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agre-
 gatu gaśniczego
» naklejenie kontrolki z datą następnego badania

Przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzane w okre-
sach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta,
nie rzadziej jednak niż raz na roku.


Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

» sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku
 zużycia wymianę [uszczelki, prądownice, węże]
» napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę
» wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym
 [w razie potrzeby]
» w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania
» naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu

O kwalifikacji do naprawy gaśnic decyduje Zakład Serwisowy na podstawie oceny stanu technicznego [gaśnica została użyta, po-
siada usterki niemożliwe do usunięcia podczas przeglądu] w trak-
cie wykonywania przeglądu z uwzględnieniem dozoru pełnego [legalizacja UDT], czyli badania okresowego zbiorników gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności powyżej 6 dm3. Zbiorniki
te podlegają badaniom okresowym co 5 lat, a w przypadku gaśnic pianowych bez wykładziny co 3 lata. gwarancji na środek gaśniczy [proszek gaśniczy – 3 lata, koncentrat Sthamex AFFF 3% - co 2
lata]. Stan techniczny gaśnicy lub agregatu po naprawie musi od-
powiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat.

 

©olpoż