Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

 Plany ewakuacyjne [Graficzne plany obiektów i terenów]

W zależności od potrzeb, opracowujemy graficzne plany obiektów i terenów [plany ewakuacyjne] ludzi z budynków, których głównym elementem są plansze ewakuacyjne.
Plansze ewakuacyjne, w sposób graficzny, jasny i czytelny określają podstawowe informacje zachowania się ludzi w razie zagrożenia.
Graficzne plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do
orientacji pracowników, petentów, ludzi przebywających w obiekcie co do miejsca,
w którym się znajdują.

Ponadto:
W opracowaniach Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego odnosząc się do
nowo obowiązujących przepisów* wprowadza się obowiązek opracowywania
planów obiektów, obejmujących także ich usytuowanie oraz tereny przyległe,
z uwzględnieniem danych graficznych, w szczególności dotyczących:

» powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku
» odległości od obiektów sąsiadujących
» parametrów pożarowych występujących substancji palnych
» występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach  pożarowych
» kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
 i w poszczególnych pomieszczeniach
» lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy  zagrożenia wybuchem
» podziału obiektu na strefy pożarowe
» warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
» miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych  instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowani
 a elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
» wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
» hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
» dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren  ogrodzony
» lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku,
» miejsca w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako
Tu jesteś.
Jeśli jesteście państwo zainteresowani sporządzeniem planów ewakuacji dla Waszego obiektu i ustaleniem ceny prosimy o kontakt:

Maciej Stępień

56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 67/69
tel. 0 516 613 950
mail biuro@olpoz.pl
.............................
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów
[Dz. U. Nr 109, poz. 719].

 

©olpoż