Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 


 

 Przegląd techniczny wewnętrznej sieci hydrantowej

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa spełnia
podstawową rolę w doprowadzeniu wody gaśniczej do miejsc
powstania pożaru. Jest ona wyposażona w system odpowiednio
rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych umożliwiających podłączenie węża z prądownicą i pobieranie wody
do celów gaśniczych. Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są
głównie do gaszenia pożarów będących w zarodku lub pierwszej
fazie rozwoju. Skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych zależy
głównie od ich parametrów hydraulicznych: ciśnienia na zaworze
hydrantowym oraz wydajności nominalnej.


Wymagania co do wielkości tych parametrów określają
następujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 80,
poz. 563].
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.
Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.
Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.

Część 3:

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym
i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. W celu
stwierdzenia prawidłowości działania hydrantów wewnętrznych
niezbędna jest okresowa kontrola tych parametrów [ciśnienia
na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej]. Konserwacji
hydrantów wewnętrznych powinny dokonywać kompetentne osoby,
posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne o których mowa
poniżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny
z procedurami określonymi przez producentów hydrantów, nie
rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie
hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie
z Polską Normą dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane regularnym
kontrolom w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia
oraz zagrożenia pożarowego.

Celem kontroli hydrantów wewnętrznych jest upewnienie
się, że hydranty i wyposażenie:

są na swoim miejscu; są nie zastawione, widoczne, mają czytelne
oznakowanie i instrukcję; nie mają widocznych uszkodzeń, korozji
lub wycieków etc.

Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub
hydrant powinien być oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna
osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.


 

©olpoż